Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

11.02.2021 Tarihli 31392 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği Hakkındaki Güncelleme

 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/8/2020 tarihli ve 31226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Ara sınav: Ders kurulu süresine göre sıklığı ve tarihi Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen öğrenmeyi destekleyici teorik sınavdır. Ara sınav dört haftayı geçen ders kurullarında uygulanabilir.

  1. e)Ders kurulusınav notu: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, ders yükleri (öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi) oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Soru sayısı 100 soru ve altında olan ders kurulları teorik sınavlarında en az iki baraj, soru sayısı 100 sorudan fazla olan teorik sınavlarda en az 3 baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu teorik sınavında %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı teorik sınavı toplam puanından düşülerek o ders kurulu teorik sınavının notu belirlenir. Ders kurulunda ara sınav yapılmışsa ders kurulu teorik sınavı notunun %85’i ve ara sınavı notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun teorik sınavı notu belirlenir. Ders kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik sınavı notu, ders kurulu sınav notudur. Ders kurulunda pratik sınavı (sözlü, yapılandırılmış pratik sınavı, mesleki beceri uygulamaları sınavı) yapılmış ise ders kurulu teorik sınav notu ve ders kurulu pratik sınavı notunun toplamı ders kurulu sınavı notudur. Ders kurullarında iki saat pratik ders, bir saat teorik derse eşdeğer olarak kabul edilir. Ders kurulu pratik sınavı puanı, ders kurulu toplam sınav notunun %25’inden fazla olamaz.
  2. f) Ders kurulları ortalama notu: Her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders kurulu AKTS sayısının çarpımı ve elde edilen puanların toplamının ilgili dönemdeki toplam AKTS sayısına bölünmesiyle elde edilen nottur. Dönem I veII’deKanıta Dayalı Tıp Uygulamaları süresince danışman öğretim üyeleri tarafından verilen not ve Kanıta Dayalı Tıp Günlerinde yapılan sunum değerlendirme sonunda verilen not toplanarak (100 üzerinden en fazla 10) öğrencinin son ders kurulunun puanına eklenir.
  3. g) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu: Anabilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında final ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu, (d) bendinde belirtilen esaslara göre hesaplanır.

ğ) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile final sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

  1. h) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrıayrı100 tam not üzerinden en az 70 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 puan ve üzeri olan dönem I, II ve III öğrencileri, (b) bendinde tanımlanan final sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda, öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, final (dönem sonu) başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden final (dönem sonu) sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az onbeş gün önce yazılı dilekçe ile başvuru yapabilirler. Yukarıda ifade edilen asgari şartları taşımayan dönem I, II ve III öğrencileri final (dönem sonu)/bütünleme sınavlarına girmek zorundadır.

ı) Dönem tekrarı: Dönem sonu başarı notunu alamayan, final (dönem sonu) sınavına girmesi gerekirken girmeyen öğrenci, dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi hâlinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında ilgili dönemi tekrar ederler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/8/2020 31226

 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde öğrenci kayıt ve kabulüne, eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihlerini içeren takvimi,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AKTS kredisi: Beklenen öğrenim çıktılarının elde edilmesi için gerekli görülen tüm eğitim-öğretim aktivitelerini; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri öğeleri kapsayan değerlendirme birimini,

ç) Baş koordinatör: Eğitim ve öğretimin tüm dönemlerde düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,

d) Dekan: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Dekanlık: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

f) Ders kurulu: Fakülte dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan organ ve/veya sistem temelli dersler bütününü,

g) Diploma eki: Diplomaya ek olarak verilen, yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak ortak ve herkes tarafından anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış belgeyi,

ğ) Dönem: Her biri bir ders yılını kapsayan en az otuz iki hafta olan eğitim-öğretim süresini,

h) Dönem içi notu: Dönem I, II ve III’te her dönemde yapılan ders kurulları sınav notları ile küçük grup uygulamaları ara değerlendirme sınav notlarının, ödev, klinik, laboratuvar çalışmaları ve benzeri uygulamaların değerlendirme notlarının her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,

ı) Dönem koordinatörü: Eğitim öğretim yılı içerisindeki ilgili bir dönemde tüm ders ve staj kurullarından sorumlu olarak, eğitim programlarının hazırlanmasından, sınavların organize edilmesinden ve koordinasyonun sağlanmasından sorumlu öğretim üyesini,

i) Dönem notu: Dönem I, II ve III’te dönem içi notunun %60’ı ile final/bütünleme sınavı notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen notu; dönem IV ve V staj sınavlarında alınan notların ortalaması olan notu, Dönem VI’da ise staj değerlendirme notlarının ortalaması olan notu,

j) Dönem öğrenci temsilcisi: Her sınıfta, o sınıfa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilmiş öğrenciyi,

k) Fakülte: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesini,

l) Fakülte Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

m) Fakülte Yönetim Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

n) İntörnlük Dönemi: Fakülte dönem VI’da farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu ve seçmeli uygulamalı eğitim-öğretimi,

o) Kurul dersleri: Fakülte dönem I, II ve III’te her ders kurulunda yer alan dersleri,

ö) Küçük grup uygulamaları: Fakülte dönem I, II, III’te yıl boyunca süren, süreleri farklı olan, çeşitli başlıklar altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal, temel olarak küçük gruplarda öğrenen merkezli yürütülen dersleri,

p) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

r) Probleme dayalı öğrenme (PDÖ): Senaryolar çerçevesinde öğrenen merkezli olarak küçük gruplar halinde yürütülen dersleri,

s) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,

ş) Seçmeli ders: Fakülte dönem I, II ve III’te bir yarıyıl süren, dönem IV, V, VI’da staj olarak tanımlanan ve süresi değişebilen, Fakülte eğitim-öğretim programında ya da Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan, teorik ya da uygulamalı dersleri,

t) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,

u) Stajlar: Fakülte dönem IV ve V’te anabilim dallarında yürütülen teorik ve uygulamalı dersleri,

ü) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

y) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Başka Üniversitelerden

Yatay Geçiş, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Katkı Payı

Öğretim dili

MADDE 4 – (1) Fakültede öğretim dili; Türkçe programda Türkçe, İngilizce programda ise İngilizcedir.

Akademik takvim ve AKTS değeri

MADDE 5 – (1) Akademik takvim Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tıp doktorluğu programının tamamlanabilmesi için 360 AKTS değerinden oluşan eğitim programındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve başarılması gereklidir.

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 6 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Fakülteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları YÖK tarafından belirlenen günlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, devam durumları ve akademik başarılarıyla ilgili işlemleri Fakülte Öğrenci İşleri tarafından yürütülür.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.

(4) Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kayıt şartları ve kayıtta istenecek belgeler Senato kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 8 – (1) Fakülteye yatay geçişe, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 9 – (1) Öğrenciler öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için, her eğitim-öğretim yılının başında kayıt yenilemekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekirken ödeme yapmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu durumda bulunan öğrenciler öğrencilik haklarından istifade edemezler. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi ve Şekli

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir. Her dönem en az 32 hafta sürelidir ve iki yarıyıldan oluşur.

(2) Birinci yarıyılın bitiminde dönem I, II ve III için 2 hafta, dönem IV ve V için 1 hafta ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(3) Zorunlu durumların ortaya çıkması hâlinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur ve onayı takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

(4) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim süreleri altı yıllık eğitim-öğretim dönemlerine dâhil değildir.

(5) Öğrenciler eğitim-öğretimlerini, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süreler içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeleri koşulu ile öğrencilikleri devam eder.

(6) Seçmeli derslerde ve Senato tarafından belirlenen zorunlu ortak derslerde eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır.

Eğitim-öğretimin şekli

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim, dönem I, II ve III’te temel olarak ders kurulları, dönem IV ve V’te staj, dönem VI’da intörnlük esasına göre yapılır.

(2) Dönem I, II ve III’te yarıyıllık seçmeli dersler açılabilir. Öğrenci her yarıyıl açılan seçmeli dersler içerisinden en az bir dersi almak zorundadır.

(3) Kurul dersleri, seçmeli ve ortak zorunlu dersler, uygulamalar, staj ve intörnlük ile ilgili genel hususlar Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve İngilizce dersleri YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen ilgili komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Eğitim-öğretimle ilgili komisyonlar, görevliler ve görevlere ilişkin hususlar şunlardır:

a) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Tıp eğitiminin amacı, hedefler, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgili komisyonlarıyla, anabilim dallarıyla ve Tıp Eğitim Anabilim Dalıyla fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar ve Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

b) Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu: Fakültenin vizyon ve misyonuna uygun olarak, tıp eğitiminin güncel gerekliliklerini göz önüne alarak eğitim-öğretim müfredatını hazırlayıp Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar. Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu bir sonraki yılın eğitim programını oluşturmak için anabilim dallarından müfredat önerilerini ve derslerde görevlendirilen öğretim üyelerini toplar, değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar.

c) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Fakültede lisans öğreniminde tüm sınav sorularının sınav öncesi ve sınav sonrası değerlendirilmesi ile itirazları alan ve sınav sorularını değerlendirerek karara bağlayan komisyondur.

ç) Program Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu: Mezuniyet öncesi eğitim programlarının değerlendirilmesi, bu amaçla gerekli verilerin toplanması ve Fakülte eğitim programının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve önerilerini Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonuna sunar.

d) Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Komisyonu: Her eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin gerçekleştirecekleri kanıta dayalı tıp uygulamalarını oluşturur ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar. Kanıta dayalı tıp uygulamalarını yürütür, bu konuda eğitim toplantıları yapar, seminer, sempozyumçalıştay ve kongre düzenler.

e) Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Komisyonu: Fakülte Çekirdek Eğitim Programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uyumunu sağlar, bu konuda anabilim dallarına danışmanlık verir.

f) İnteraktif Oturum Komisyonu: İnteraktif oturum planlanan her dönem ve ders kurulu için eğitim programının amaç ve öğrenim hedeflerine uygun şekilde senaryo hazırlamasını ve hazırlanan senaryo içeriğinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve mezuniyet öncesi eğitim programının amaç ve öğrenim hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

g) Meslek Beceri Komisyonu: Preklink dönemde öğrencilerin kazanması gereken temel hekimlik uygulamalarını belirler ve bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı olanaklarını sağlar.

ğ) Ders kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve sınavlarını düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

h) Staj eğitim sorumlusu: Fakültede ilgili staj eğitiminin staj süresine göre programlanmasını ve staj sınavlarının uygulanmasını sağlamak üzere kendi anabilim dallarına ait eğitim programını koordine etmekle sorumlu olan, dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

ı) Seçmeli ders koordinatörü: Fakülte eğitiminde seçmeli derslerin programlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler, İzinler, Kayıt Dondurma,

Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Dönem I, II ve III’teki her bir ders kurulunda yer alan derslerde %70, PDÖ ve uygulamalı derslerde  %80 devam zorunluluğu vardır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınav ve değerlendirmelere alınmaz ve F1 notu alır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında tüm ders kurullarında, toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci F1 notu alır, final ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

(3) PDÖ ve uygulamalı derslerde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devamsızlığı olan öğrenci, devam etmediği dersleri anabilim dalları tarafından belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır.

(4) Dönem IV, V ve Dönem VI’da tam devam şartı aranır. Mazeretsiz olarak devamsızlığı %20’nin üzerinde olanlar sınavlara alınmaz ve F1 notu alır. Devamsızlığı daha az olanlar anabilim dalının belirlediği gün ve saatte eksikleri telafi etmek zorundadırlar.

Mazeretler

MADDE 14 – (1) Mazereti nedeniyle devamsızlık gösterenlerin mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık nedeni ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

İzinler

MADDE 15 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların veya kanıtlayacakları önemli nedenlerin doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl başlamadan önce istenmesi gerekir.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Kayıt dondurma ile ilgili hususlarda 10/6/2019 tarihli ve 30797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler en fazla bir dönem süreyle bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi eğitim-öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, dönem koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak, içerik, öğrenme çıktıları ve AKTS kredileri açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek, kredileri de gösterilmek suretiyle bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin öğrenim belgesine işlenir.

(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakülte Kurulunun kararı ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir öğrenim belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Notlar ve Puanlar

Notlar ve puanlar

MADDE 18 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan notlar ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

a)

      Not Aralıkları                 Harf Notu                 Dört Üzerinden Başarı Katsayısı

           95-100                             A1                                           4,00

            90-94                              A2                                           3,75

            85-89                              A3                                           3,50

            80-84                              B1                                           3,25

            75-79                              B2                                           3,00

            70-74                              B3                                           2,75

            65-69                              C1                                           2,50

            60-64                              C2                                           2,00

            50-59                              C3*                                         1,50

C3*: Tıp dışı dersler için geçer.

b) Ayrıca, harf notlarından;

1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok,

2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,

3) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında,

4) E: Mazeretli, geçmez,

olarak tanımlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:

a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda pratik ve teorik olarak yapılan sınavdır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu olarak işlenir.

b) Final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümünü içeren final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav notu olarak işlenir.

c) Bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te final sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not bütünleme sınav notu olarak işlenir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Final ve bütünleme sınavları ile staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Sınavların uygulanması

MADDE 20 – (1) Ders kurulu sınavı, dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2) Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken üç, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.

(3) Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.

(4) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin ara sınav tarihleri ile her yarıyılın sonunda yapılacak final ve bütünleme sınav tarihleri Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için dönemin final veya bütünleme notunun en az C3, dönem notunun da en az 60 (C2) olması gerekir.

(2) Final sınav notu F2 veya F3 olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bu öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Final sınavında C3 almış olan öğrenciler yazılı talepleri halinde bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda dönem notunun hesaplanmasında bütünlemede aldıkları not geçerlidir.

Dönemin tekrarı

MADDE 22 – (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) 18 inci maddedeki başarı şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler o dönemi tekrarlar.

b) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin final ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem V’in sonuna kadar seçmeli ve ortak zorunlu derslerden başarılı olamayan öğrenci dönem VI’ya başlayamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Esaslar

Stajların tamamlattırılması

MADDE 23 – (1) Stajlara devam zorunludur ve mazeretli devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava girebilmek için devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar.

Staj sınavı

MADDE 24 – (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda o staj eğitim ve öğretim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Staj sınavının uygulama şekline ve hangi ölçme değerlendirme yönteminin kullanılacağına ilgili stajın anabilim dalı akademik kurulu karar verir. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Yazılı sınavının, staj sonu notuna katkısı en az %40’tır. Staj sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınavı notunun en az C2 olması zorunludur. Staj sınavları ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(2) Dönem IV ve V’te sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj bütünleme sınav notunun en az C2 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Stajı ikinci kere alıp başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır.

(2) Bütün stajların sınavlarından başarılı olan öğrenciler, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem VI’ya İlişkin Esaslar

İntörnlük döneminin değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Dönem VI (intörnlük) döneminde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 18 inci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her anabilim dalındaki çalışmalarından en az C2 notu alması zorunludur.

(2) Dönem VI’da başarısız olunan stajlar için sınırsız staj tekrarı hakkı verilir. Sınırsız staj tekrarı hakkından yararlananlar öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu sadece not olarak bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavların yapılış şekli

MADDE 27 – (1) Sınavların yapılışına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar eğitim-öğretim programının özelliğine uygun olarak yazılı ya da sözlü/uygulamalı olarak yapılır.

b) İlan edilmiş olan sınav tarihleri zorunlu hallerde Fakülte Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

c) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrencinin notu F2 olur.

ç) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye, F3 notu verilir ve ayrıca söz konusu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

d) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda, ayrıca ortak zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 29 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretiminde her dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı intörnlük çalışmalarını aynı şekilde tekrarlar. Ancak ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler bu hükümlerin dışındadır. Bu derslerle ilgili olarak 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi  hükümleri uygulanır.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin mezuniyet başarı dereceleri, bütün dönemlerin notlarının ortalamasından oluşan genel akademik başarı notu esas alınarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenir:

Başarı Notu               Başarı Derecesi

A1-(95-100)             Üstün başarı

A2-A3(85-94)          Pekiyi

B2-B1(75-84)           İyi

B3-C1(65-74)           Orta

C2-(60-64)                Geçer

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 31 – (1) Lisans öğrenimini altı yıllık eğitim-öğretim süresi içinde tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması A1 olan öğrenci yüksek onur öğrencisi, A2-A3 olan öğrenci ise onur öğrencisi olarak mezun olur.

İlişik kesme

MADDE 32 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

Diplomalar

MADDE 33 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

Yabancı öğrenciler

MADDE 34 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların Fakülteye kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kalite süreçleri

MADDE 36 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından düzenlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 37 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

TR