Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tıp bir bilim olduğu kadar, sanat özelliği gösteren bir alandır. Her sanat gibi tıbbın da bir geleneği ve kültürü vardır. Bu alanda çalışacak kişi taşıyacağı kimliği yüklenebilmek için, onunla ilgili kültüre de vâkıf olmalıdır. Tıbbın esas konusunun insan olması, ona sosyal bir alan özelliği kazandırmakta ve mekaniklikten uzaklaşmasını gerektirmektedir. Hekim hastasıyla iletişim kuramadığı sürece görevini yerine getiremez. Sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için de doğru kimlik kazanılmış olmalı, doğru rol oynanmalıdır. Bu kimliğin içine aldığı insani ve ahlaki değerler, aynı zamanda kültürle ilgilidir ve kültürün aktarılması için mevcut yollardan biri de tarih bilgisinin kazanılması ve kazandırılmasıdır.

Tıp Tarihi dersi bir bilgi disiplini olarak modern tıp biliminin ortaya çıkışını ve modern şekli ile var olmadan önce geçirdiği safhaları veya başka bir bakış açısıyla, bilim öncesi tıp disiplinlerini ele almaktadır. Bugün artık kullanımdan düşmüş bulunan eski çağların biliminin tanınması, bugüne ait bilginin anlaşılması açısından faydalı ve gereklidir.

Tıp Etiği dersi temel kavramlardan başlayıp güncel sorunlara doğru ilerleyerek, etikle ilgili olayları farklı bakış açılarından değerlendirebilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Hekimlerden sağlık süreçlerini etik şekilde planlayıp yönetme becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Karşılaştığı durumlarda gerekli analiz ve değerlendirmeyi yapabilmeli, karar verebilmeli ve ikilem ve çatışmalarla baş edebilmeli, problemlere çözüm arayabilmelidir. Tıp fakültesi mezunu karmaşık olmayan, sık görülen durumlarda etik sorunları çözmek üzere, değerlendirme, planlama, uygulama yapabilmeli, süreç ve sonuçlarını değerlendirerek ilgilileri bilgilendirebilmelidir. Mezuniyet sonrasında sahada karşılaşabileceği şartlara hazır bulunmalıdır. Etik davranışı yönlendiren mevzuata ve rehberlere uygun şekilde faaliyette bulunabilmelidir. Hekim insani bilimler konusunda temel bir kavrayışa sahip olmalı, etik açıdan doğru davranış gayreti içinde bulunmakla yetinmemeli, etikle ilgili konuları sorgulayabilmeli, yorumlayabilmeli ve doğruyu arayabilmelidir.

AKADEMİK KADRO

Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZBEK GÜVEN

TR