Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji; dokuların mikroskobik yapısını inceleyen bir bilim dalı olarak, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyine kadar yapısal unsurların normal sağlıklı dokulardaki özelliklerini inceler. Hücre ve dokuları incelemek amacıyla histolojik preparat hazırlama teknikleri, histokimyasal ve immünohistokimyasal boyama yöntemleri, in situ hibridizasyon teknikleri kullanılarak hazırlanan preparatlar mikroskopta incelenmektedir. Elde edilen yapısal ve işlevsel bulgular ise, teorik ve pratik eğitimlerde öğrencilere aktarılmaktadır.

Embriyoloji, canlıların prenatal dönemdeki, oluşum ve gelişimini araştıran, inceleyen ve öğreten bir bilim dalıdır. Fertilizasyondan doğuma kadar geçen süredeki tüm gelişim olayları embriyolojinin konusu içerisindedir. İnsanda, spermatozoonun oositi dölledikten sonra farklı doku ve organlara farklılaşıp karmaşık çok hücreli bir canlının nasıl meydana getirdiğini; anormal gelişmenin nedenleri; hücrelerin çoğalması, büyümesi, yenilenmesi ve bazı tümörlerin oluşması gibi patolojik olguları ve immünolojik olayları; embriyonik yaşamla ilişkili olan oto-immün hastalıkların kökenlerini açıklığa kavuşturur. Bu nedenle embriyoloji biliminden öğrenilen bilgiler; Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Genetik, Patoloji, ve Jinekoloji gibi birçok disiplinin konularının daha iyi anlaşılmasına olanak verir. Ayrıca fertilite ile ilgili sağlık sorunlarının çözülebilmesi için “Üremeye Yardımcı Teknikler” alanında elde edilen bilimsel gelişmeler de embriyolojinin çalışma kollarındandır. Bu alanda her geçen gün yeni tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda gerçekleşen yeni gelişmelerin öğrencilerle paylaşılması önem arz etmektedir.,

AKADEMİK KADRO

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ZAYMAN

Dr. Öğr. Üyesi Semir GÜL

Arş. Grv. Damla GÜNDÜZ

Arş. Gör. Elif Kayhan KUŞTEPE

TR