Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Teorik istatistikçiler tarafından her yıl yüzlerce yeni istatistik yöntem geliştirilmektedir. Bu yöntemlerin kullanılabilirliği, gerçek verilerde varsayımlarının tutarlılığı, gerçek biyolojik verilere uygunluğu ancak Biyoistatistik dalında yapılan çalışmalarla mümkün olabilmektedir.

Amaç, verilerini canlılar üzerinden toplayan farklı meslek dallarında (Biyoloji, Veterinerlik, Tıp, Tarım, Beden Eğitim vb bilim dalları) yapılan araştırmaları bilim dalına özel geliştirilmiş istatistik yöntemlerle analiz edebilen, bu bilim dallarında kullanılan istatistik yöntemleri mukayeseli inceleyebilen, gerekli görüldüğünde yeni yöntemler geliştirebilmeye yönelik çalışmaları yürütebilen eleman yetiştirmektir. Bunun yanında 400-500 araştırma görevlisinin ve bir o kadar öğretim üyesinin yaptığı araştırmalarda danışmanlık çalışmalarını kurumsallaştırmak için yeterli bir yapıya kavuşmaktır.

İyi klinik uygulamaları, hayvan denemeleri, ilaç denemelerinin (Faz-I,II,III ve IV) tasarım, kuruluş ve analizleri ile ilgili detaylı yöntem çalışmalarının yapılabilmesi için Biyoistatistik bilim dalında ileri düzey tez çalışmaları yürütmek gerekmektedir. Doz yanıt çalışmaları, Gen Dizi Analizi için istatistik yöntemlerin geliştirilmesi, mikrobiyolojide popülasyon dinamiği çalışmaları, yaşam analizleri, özellik taşıyan kanser durumlarının analizi için geliştirilen istatistik yöntemler, kantitatif epidemiyoloji üzerinde yöntemsel çalışmalar yapabilmek için lisansüstü programlarının aktif çalışma yürütmesi temel hedeftir. Genelde İstatistik Bölümlerinde yapılan lisansüstü çalışmalar incelendiğinde bu özel Biyoistatistik konular üzerinde durulmadığı rahatlıkla görülebilecektir. O nedenle Biyoistatistik Bilim Dalında bu konuların ele alınması zorunluluğu doğmaktadır.

Hastane kalite yönetimi ile ilgili çalışmaların yürütülebilmesi, hastalık tanı ve tedavisinde kullanılan birçok özel formların geliştirilmesi, norm çalışmalarının yapılabilmesi ve karşılaştırılması, teletıp ve e-tanı uygulamalarının geliştirilmesi çalışmalarının yapılabilmesi, laboratuar kalite yönetimleri vb konular tamamen ayrıcalıklı konulardır ve Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalında çalışılması zorunluluğu vardır.

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalındaki çalışmalar sadece Tıp Fakültesinde çalışan araştırıcıların ihtiyaçları gideren yöntemsel çalışmalara yönelik değil aynı zamanda diğer Sağlık Bilimleri Enstitüsü bilim dallarda da (Diş Hekimliği, Beden Eğitimi, Veteriner Hekimliği, Farmokinetik vb) bilimsel çalışma yapanların gereksinim duydukları uygulamalı istatistikte farklılık arz eden istatistik yöntemlerin geliştirilmesi, uygulamalarının karşılaştırılması çalışmalarını yapabilmeye yönelikte olmaktadır.

AKADEMİK KADRO

Dr. Öğr. Üyesi Feyza İnceoğlu

TR